Koupelny Vodoinstalace Vodoinstalace Plynoinstalace Vytápění

Kotlíková dotace

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Momentálně probíhají kotlíkové dotace, které jsou realizovány pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Díky těmto dotacím můžete získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Výše kotlíkové dotace 2016

Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků na realizaci dle tabulky níže.

Výše dotace Podmínky dotace
70 % způsobilých výdajů Za předpokladu realizace kotle spalujícího pouze uhlí.
75 % způsobilých výdajů Za předpokladu realizace plynového kondenzačního kotle nebo kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)
80 % způsobilých výdajů Za předpokladu, že jsou realizovány technologie z kategorie obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu).

Navýšena podpora o 5% můžete získat za předpokladu, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.

Způsobilé výdaje na kotlíkové dotace

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
  • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
  • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu), náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.